Cadwes 

- VEPATUKI 2

Vesihuoltopalvelujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioklusteri VEPATUKI 2, 2022-2027

English below

Tausta

Useissa tutkimuksissa, vesihuoltoalaa koskevissa selvityksissä ja koulutustilaisuuksissa kuten VETO-ohjelma sekä seminaareissa ja Valtakunnallisilla vesihuoltopäivillä on todettu, että vesihuoltosektorilla ja erityisesti vesihuoltolaitoksilla on tarvetta tutkitulle tiedolle erilaisista vesihuoltopalvelujen organisointiin, strategiseen johtamiseen ja fyysisen omaisuuden hallintaan liittyvistä kysymyksistä.

Hyvä esimerkki tutkimustiedon tarpeesta on tilanne, jossa vesilaitoksen johtajalle annetaan muutaman tunnin varoitusaika kokoukseen, jossa käsitellään mahdollista vesilaitoksen yhdistämistä sähköyhtiöön. Millaisia kokemuksia tästä asiasta on olemassa Suomesta? Mihin vastaavat fuusiot ovat johtaneet? Tämä tieto ytimekkäässä muodossa auttaisi tilanteessa.  Erityisesti joillakin suurimmilla vesilaitoksilla on ollut paineita kohtuuttoman suurien tuottovaatimusten kanssa. Millä eri keinoin näitä voidaan kohtuullistaa? Nämä ja muut tarkemmat tutkimuskysymykset nousevat suoraan kentältä ja niillä on myös tieteellistä laajempaa mielenkiintoa koko valtakunnan mittakaavassa.

Hankkeen tarkoitus ja toteutus

Tuotetaan näkemyksellistä tietoa vastuullisen päätöksenteon tueksi sektorin keskeisistä vesihuoltopalveluihin ja niiden hallintaan liittyvistä ilmiöistä ja tarpeista.

Ensimmäinen VEPATUKI-klusteri alkoi 1.9.2017 ja päättyy 31.12.2022.  Toinen VEPATUKI2-klusteri on alkanut vuoden 2022 alussa ja päättyy 2027.

Tampereen yliopistolla, Rakennetun ympäristön tiedekunnassa toimiva Vesihuoltopalveluiden tutkimusryhmä CADWES toteuttaa hankkeet tiiviissä yhteistyössä osallistuvien vesihuoltolaitosten kanssa. Jokaisesta tutkimusosiosta valmistuu vuosittain suomenkielinen vuosiraportti/tutkimusraportti, lyhyt tiivistelmä ja sen lisäksi ainakin yksi artikkeli alan ammattilehteen sekä yksi kansainvälinen vertaisarvioitu artikkeli.

Hankkeen ohjaus

Tutkimusteemat ja niiden kiireysjärjestys tarkistetaan vuosittain ohjausryhmässä. Ohjelman ohjausryhmään valitaan vuosittain esim. 5-8 henkilöä (liityntäsopimusten määrän mukaisesti) ja heille varahenkilöt. Hankkeen johtajana toimii dosentti, FT Petri Juuti. Dosentti, TkT Riikka Juuti työskentelee hankkeen vanhempana tutkijana. Lisäksi hankkeen neuvonantajina toimivat dosentti Tapio Katko, dosentti Jarmo Hukka ja TkT Pekka Pietilä.

Alustavat teemat klusterissa ovat:

I) Vesihuollon johtaminen ja kehittäminen (aloitettu tällä teemalla vuonna 2022)
II) Regulointi ja sen tarve Suomessa
III) Miten suuret, pitkäikäiset hankkeet saataisiin paremmin hallinnoitua, etenkin vedenhankinta ja jätevedenpuhdistamot
IV) Hulevedet
V) Sektorin tulevaisuudenhaasteet ja mahdollisuudet

Julkaisut

VEPATUKI 2-klusterin julkaisut löytyvät tästä linkistä.

Rahoitus

Vesihuoltoala ja vesihuoltolaitokset panostavat hankkeeseen vuosittain viiden vuoden ajan. Pienten laitosten osalta tuki voi olla esimerkiksi 5 000-7500 euroa /vuosi, keskisuurten osalta 10 000 – 15 000 euroa /vuosi ja isompien osalta 20 000 – 30 000 euroa/vuosi.

Toivotamme kaiken kokoiset vesilaitokset lämpimästi mukaan.

Lisätiedot: petri.juuti@tuni.fi sekä riikka.juuti@tuni.fi

p. 050 447 8805/Petri Juuti

p. 050 447 9998/Riikka Juuti

Mukana VEPATUKI-klusterissa ovat seuraavat vesilaitokset ja rahastot/säätiöt:

Kurikan Vesihuolto Oy

Alva-yhtiöt Oy

Huittisten Puhdistamo Oy

Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy 

Kangasalan Vesi -liikelaitos

Kankaanpään kaupungin vesihuoltolaitos

Riihimäen Vesi

Tampereen Vesi

Ylöjärven Vesi Oy

Vesilaitosyhdistys Kehittämisrahasto

Maa- ja vesitekniikan tuki ry

Kurikka: Museonmäen vesitorni ja ylävesisäiliö (2012).

**************************************************

VEPATUKI1-klusteri 2017-2022

Ensimmäisen klusterin teemoja olivat:

(i) saneeraustarve ja toimenpiteet sekä prosessit ja menetelmät saneeraustoiminnan edistämiseksi mukaan lukien vesihuoltolaitosten tuloutusvaatimukset ja niiden kohtuullisuus

(ii) vesihuollon monialayritykset vs. vesihuollon omien organisaatioiden kehittäminen

(iii) vesihuoltolaitosten fyysisen omaisuuden kokonaisvaltainen hallinta

(iv) vesihuoltolaitosten näkyvyys ja asiakaslähtöiset vesihuoltopalvelut

(v) Vesihuollon johtaminen ja kehittäminen.

Hankkeen julkaisut löydät täältä

Mukana VEPATUKI-klusterissa olivat seuraavat vesilaitokset ja rahastot/säätiöt:

Kurikan Vesihuolto Oy

Tampereen Vesi

Kymen Vesi Oy

Ylöjärven Vesi Oy

Riihimäen Vesi

Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy 

Huittisten Puhdistamo Oy

Äänekosken Energia

Vesilaitosyhdistys Kehittämisrahasto

Maa- ja vesitekniikan tuki ry

Mussalon jätevedenpuhdistamo 2010 (Kotka)

WATER RESEARCH CLUSTER

Research and Innovation Cluster of Water Services will last for five years
between 1.9.2017 – 31.12.2022 and second one during 2022-2027.

In first cluster we had eight water utilities and two other actors joined in the cluster. Second cluster involved ten water utilities. See links above.

Other water utilities and supporters are most welcome to join.

Research leader:  Associate Professor Petri S. Juuti, petri.juuti@tuni.fi
Senior researcher: Associate Professor Riikka P. Juuti, riikka.juuti@tuni.fi

The central themes (2017-2022) were:
(i) rehabilitation gap of water services, measures, processes and methods for promoting rehabilitation including shareholder value and their reasonableness
(ii) diversified enterprises operating in several fields versus developing the water supply and sewerage organizations
(iii) comprehensive control of the physical property of water utilities
(iv) visibility of the water utilities and customer-oriented water services
(y) evaluation and anticipation of the technology in water supply and sewerage.

Water utilities will invest in the project every year for five years, few thousand for small utilities and tens of thousands for bigger institutions. The total sum makes it possible to concentrate on these wide thematic entities.